HA-102

[Lt.Matsumoto Shigeto] [69]
05/04/1945Yokosuka- l/04/1945Yokosuka=Marcus Is.(Supply);
l/06/1945Yokusuka-16/07/1945Yokosuka=Marcus Is.(Supply);
Total=2;


Home Index