I-369 ex No-5469

[Lt.Matsushima Shigeo] [66]
21/01/1945Yokosuka-05/02/1945Yokosuka=Marcus Is.(Supply+Rescue);
12/03/1945Yokosuka-21/03/1945Yokosuka=Chichi Jima,Bonin Is.(Supply+Rescue);
[Lt.Nakajima Kazato] [66]
16/04/1945Yokosuka-24/05/1945Yokosuka=Truk-Mereyon Is. (Supply78t+Rescue60men);
Total=3;

Updated=20/08/2014;


Home Index