I-372 ex No-2961

[Lt.Matsusaka Hiroshi] [67]
01/04/1945 Yokosuka-29/04/1945 Yokosuka=Wake Is.(Supply+Rescued 29 men);
[Lt.Takahashi Shingo] [68]
15/06/1945 Yokosuka-10/07/1945 Yokosuka=Wake Is.(Supply);
Total=2;

Updated=28/08/2014;


Home Index