I-45

[Cdr.Sekito Yoshimitsu] [57]
28/06/1944Yokosuka-28/07/1944Yokosuka=Guam(Supply,Unkato);
Total=1;


Home Index