I-54

[Cdr.Ohashi Katsuo] 53]
06/07/1944Yokosuka-24/07/1944Yokosuka=Tinian Is.(Supply,Unpoto);
Total=1;


Home Index