Commanders Names F-J
Fujii Akiyoshi
Fujikawa Susumu
Fujimori Yasuo
Fujimoto Tsuto
Fujisawa Masataka
Fujita Hidenori
Fujitani Ataka
Fujiyoshi Akira
Fukaya Sokichi
Fukuchi Giichi
Fukuda Ichiro
Fukuda Isamu
Fukuda Ryozo
Fukumura Toshiaki
Fukuzawa Tsunekichi
Fumon Shozo
Funaki Shigetoshi
Furukawa Ryoichi
Furuki Momokuro
Go Yasuo
Goto Hiroshi
Hamano Motoichi
Hamazumi Yoshihisa
Hanabusa Hiroshi
Hara Ryusaku
Harada Bunichi
Harada Kaku
Harada Kiyoshi
Harada Hakue
Hasegawa Kiyoshi
Hasegawa Shun
Hashimoto Aiji
Hashimoto Mochitsura
Hatanaka Sumihiko
Hattori Kunio
Hayakawa Norimasa
Hayashi Kazuo
Hayashi Kiyosuke
Hazama Naoaki
Higuchi Shuichiro
Hirano Rokuzo
Hiraoka Kumeichi
Hiraoka Teiichi
Hirata Noboru
Hirokawa Takashi
Hirota Shuzo
Hishitani Kiyoshi
Honda Yoshikuni
Hori Takeo
Hori Terufusa
Horie Otoya
Horie Yoshimasa
Horinouchi Miyoshi
Hoshino Masatsugu
Ichikawa[to Isobe] Akira
Ichimura Rikinosuke
Ichioka Hisashi
Ichitomi Kiyota
Ide Kenji
Idemitsu Manbei
Ikeda Susumu
Ikezawa Masayuki
Imai Kenji
Imai Umeichi
Imaizumi Tetsutaro
Imaizumi Yoshijiro
Imanishi Saburo
Imazato Hiroshi
Imoto Masayuki
Inaba Michimune
Inada Hiroshi
Inobu Yukio
Inoue Choji
Inoue Junichi
Inoue Noritsune
Irie Tatsushi
Irizawa Mitsuteru
IshibashiToshinari
Ishii Junzo
Ishikawa Kiyoshi
Ishikawa Nagao
Ishikawa Nobuo
Ishizaki Noboru
Isobe[ex Ichikawa]Akira
Itakura Mitsuma
Itakura Tokushi
Ito Jotaro
Ito Teiichi
Iura Shojiro
Iwagami Hidetoshi
Iwamura Toshitake
Iwataka Kenji
Izu Hisaichi
Izubuchi Shikari
Izutsu Monshiro
Jinbo Masaharu

Home Index