1st Fleet

Activated
Deactivated
Boats
Formations
Successes
Notes
28/12/1902 25/02/1944 Directly attached to 1st Fleet:

Sub.Ron.1=15/11/1915-01/12/1916 Sub.Ron.1=01/12/1918-01/12/1919 Sub.Ron.1=01/12/1920-15/11/1940 Sub.Ron.11=01/04/1943-25/11/1943

Sub.Div.6=
01/12/1925-01/12/1926;
Sub.Div.24=
01/12/1925- / /1928 ?;
Sub.Div.26=
01/12/1925- / /1928 ?;
Sub.Div.27=
01/12/1927- / /1928 ?;
Sub.Div.7
=
15/11/1934-15/11/1935;
Sub.Div.8=
15/11/1934-15/11/1935;
Sub.Div.18=
15/11/1935-01/12/1936;
Sub.Div.19=
15/11/1935-01/12/1936;
Sub.Div.28=
15/11/1935-/e/1937 ?;
Sub.Div.7=
01/12/1936- / /19
Sub.Div.8=
01/12/1936- / /19

By Submarines only:

W'ship sunk:0
W'ship dam:0
M'ship sunk:0
M'ship dam:0
Total sunk:0
Total dam:0
Total:0
Adm.Togo Heihachiro [-]=
28/12/1903-20/12/1905;
V.Adm.Kataoka Shichiro [3]=
20/12/1905-22/11/1906;
V.Adm.Arima Shinichi [2]=
22/11/1906-26/05/1908;
V.Adm.Ijuin Goro [5]=
26/05/1908-01/12/1909;
Adm.Kamimura Hikonojo [4]=
01/12/1909-01/12/1911;
Adm.Dewa Shigeto [5]=
01/12/1911-01/12/1913;
V.Adm.Kato Tomosaburo [7]=
01/12/1913-10/08/1915;
V.Adm.Fujii Koichi [7]=
10/08/1915-23/09/1915;
Adm.Yoshimatsu Motaro [7]=
23/09/1915-01/12/1917;
Adm.Yamashita Gentaro [10]=
01/12/1917-01/12/1919;
Adm.Yamaya Tanin [12]=
01/12/1919-24/08/1920;
Adm.Tochinai Sojiro [13]=
24/08/1920-27/07/1922;
Adm.Takeshita Isamu [15]=
27/07/1922-27/01/1924;
Adm.Suzuki Kantaro [14]=
27/01/1924-01/12/1924;
Adm.Okada Keisuke [15]=
01/12/1924-10/12/1926;
Adm.Kato Hiroharu [18]=
10/12/1926-10/12/1928;
Adm.Taniguchi Naomi [19]=
10/12/1928-11/11/1929;
Adm.Yamamoto Eisuke [24]=
11/11/1929-01/12/1931;
Adm.Kobayashi Seizo [26]=
01/12/1931-15/11/1933;
Adm.Suetsugu Nobumasa [27]=
15/11/1933-15/11/1934;
Adm.Takahashi Sankichi [29]=
15/11/1934-01/12/1936;
V.Adm.Yonai Mitsumasa [29]=
01/12/1936-02/02/1937;
Adm.Nagano Osami [28]=
02/02/1937-01/12/1937;
V.Adm.Yoshida Zengo [32]=
01/12/1939-30/08/1939;
Adm.Yamamoto Isoroku [32]=
30/08/1939-11/08/1941;
V.Adm.Takasu Shiro [35]=
11/08/1941-14/07/1942;
V.Adm.Shimizu Mitsumi [36]=
14/07/1942-20/10/1943;
Adm.Nagumo Chuichi [36]=
20/10/1943-25/02/1944;

Home Index